Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van fysieke producten van Esculaap. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Esculaap.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Esculaap behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Esculaap erkend.
1.4 Esculaap streeft er naar dat het geleverde artikel beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering vindt plaats binnen 2 tot 10 werkdagen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Esculaap zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Esculaap geleverde artikelen aan u zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. Betaling

3.1 Tenzij schriftelijk anders door Esculaap is aangegeven, dient de betaling vooraf te geschieden.
3.2 Betaling dient te geschieden middels:

a) iDEAL
b) Creditcard
c) PayPal

De online betalingen op de website verlopen via de beveiligde omgeving van Mollie Payments.

3.3 Betalingen zijn in euro’s.
3.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Esculaap.


4. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
4.4 De verzendkosten zijn op basis van verzending binnen Nederland en worden vooraf de betaling duidelijk aangegeven.


5. Gegevensbeheer

5.1 Esculaap respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Meer daarover leest u in onze privacystatement.


6. Garantie

6.1 U bent verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde artikelen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan Esculaap) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan info@esculaap.nl. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in een geschikte verpakking (inclusief accessoires) en in nieuwstaat verkerend.
6.2 Indien klachten van u door Esculaap gegrond worden bevonden, zal Esculaap naar haar keuze de geleverde artikelen kosteloos vervangen of met u een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Esculaap en derhalve het geclaimde bedrag beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende artikelen.
6.3 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang u jegens Esculaap in gebreke bent; B) u de geleverde artikelen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde artikelen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld.


7 Artikel / Annulering van uw bestelling

7.1. Iedere bestelling kan binnen 24 uur geannuleerd worden, mits het pakket verstuurd is. Indien u een bestelling wilt annuleren dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 
7.2 Wij zullen uw annulering telefonisch of per e-mail bevestigen en indien van toepassing het betaalde bedrag binnen 4 werkdagen aan u overmaken.


8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door u, behoudt Esculaap zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Esculaap slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van Esculaap gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 Esculaap kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


9. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Esculaap en u komt tot stand nadat een bestelling door Esculaap op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 Esculaap behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, u wordt hier binnen 5 werkdagen van op de hoogte gebracht.


10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen, (foto’s, tekeningen etc.), gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Esculaap gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


11. Overmacht

11.1 Esculaap is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen van de internetverbinding, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Esculaap evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Esculaap behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Esculaap gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Esculaap bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


12. Aansprakelijkheid

12.1 Esculaap is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de artikelen. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door Esculaap aan u verkochte en geleverde artikelen blijft bij eigendom van Esculaap zolang u de vorderingen van Esculaap uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, en zolang u de vorderingen van Esculaap wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.


14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.