Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden bevatten de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elk gebruik van ons platform.

Lees deze voorwaarden goed door. Door je te registreren voor, toegang te krijgen tot, browsen en/of anderszins gebruik te maken van Esculaap, erken je dat je deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt aan gebonden te zijn. Als je hier niet mee instemt, dien je Esculaap niet te bezoeken, te bekijken of anderszins te gebruiken.

1.1 Wie zijn wij
Esculaap is een netwerk voor (para)medici. De missie van Esculaap is om het voor jou makkelijker te maken om in contact te komen met medestudenten en/of collega's. Om dit te realiseren bieden we content van medische aard en bieden wij leden de mogelijkheid om een specifiek profiel aan te maken, gericht op jouw studie en/of werk, die te bekijken is door de leden van Esculaap.

1.2 Reikwijdte
Dit zijn de Voorwaarden voor het online platform met de naam Esculaap, gevestigd te Amsterdam aan de Ellermanstraat 16, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (Nederland), registratienummer 71123962.

2. Definities
Account
Het (primaire) middel waardoor een lid toegang heeft tot Esculaap via zijn / haar Login gegevens.

Content
Alle gegevens en informatie die beschikbaar is via Esculaap of enige wijze opgenomen is in de Website, artikelen, documenten, presentaties, afbeeldingen of ander informatiemateriaal.

Inloggegevens
Een combinatie van het e-mailadres en wachtwoord van een lid waarmee het lid toegang heeft tot zijn/haar account.

Lid
De natuurlijke persoon die deze voorwaarden heeft geaccepteerd.

Lidgegevens
Digitale gegevens en informatie die door een lid op Esculaap worden achtergelaten.

Voorwaarden
Deze gebruikersvoorwaarden.

Website
De website die toegankelijk is via de url https://www.esculaap.nl.

3. Relevantie
3.1 Wettelijk bindende overeenkomst
Wanneer deze voorwaarden door jou worden geaccepteerd (zoals hierboven gedefinieerd) vormen deze voorwaarden een juridisch bindend contract tussen jou en Esculaap.

4. Wijziging van deze voorwaarden
Esculaap behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen door deze wijzigingen op Esculaap te plaatsen. Controleer deze Voorwaarden daarom regelmatig op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van de Esculaap nadat dergelijke wijzigingen zijn geplaatst (zoals hierboven bepaald), vormt jouw bindende aanvaarding van dergelijke wijzigingen. Dergelijke gewijzigde voorwaarden zijn automatisch van kracht zodra (1) je Esculaap blijft gebruiken, of (2) 30 dagen na plaatsing van dergelijke gewijzigde voorwaarden op Esculaap. Niettegenstaande het voorgaande, zal de oplossing van geschillen die tussen jou en Esculaap ontstaan, worden beheerst door de voorwaarden die golden op het moment dat een voornoemd geschil ontstond.

5. Gegevens van leden
5.1 Beschouwd worden als lid
Bepaalde gebruiksmogelijkheden, functies, onderdelen of elementen van Esculaap kunnen alleen worden gebruikt of geopend voor houders van een account. De persoon die een account wenst aan te maken, moet:

Het registratieformulier op de website invullen; en "voorwaarden" accepteren door op 'Registreren' of een vergelijkbare knop te klikken.
Vanaf het moment dat de persoon dit proces heeft voltooid, wordt hij/zij beschouwd als een Lid.

5.2 Nauwkeurige en juiste Informatie
Een lid geeft Esculaap een garantie dat alle Informatie die een lid heeft ingevoerd in het registratieformulier (lidgegevens) juist en waar is. Indien Esculaap een valide reden heeft om aan te nemen dat de informatie die door een lid is verstrekt onvolledig, onwaar, misleidend of onjuist is, heeft Esculaap het recht om de informatie te verwijderen en, indien zij dit wenst, het account van het betreffende lid te termineren.

5.3 Beperking om een ​​account aan te maken onder de naam van iemand anders
Het is niet toegestaan ​​om een ​​account te maken onder de naam van iemand anders tenzij deze persoon toestemming heeft gegeven om dit te doen.

5.4 Vertrouwelijkheid van het wachtwoord van een lid
Een lid is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar wachtwoord, dat toegang geeft tot zijn/haar account. Het is een lid onder geen enkele omstandigheden toegestaan ​​toegang te verlenen tot zijn/haar account aan een externe organisatie.

5.5 Persoonlijke Account
Een account wordt toegewezen aan een bepaalde individuele persoon en is niet overdraagbaar.

5.6 Terminatie van Account
Een Lid kan zijn/haar account termineren door de aangegeven stappen te volgen nadat hij/zij op "Opzeggen" in de footer van Esculaap heeft geklikt. Esculaap zal alle Lidgegevens verwijderen na de terminatie van zijn/haar Account.

5.7 Terminatie van Account door Esculaap
Esculaap heeft het recht om het account van een lid te beëindigen zonder opgaaf van reden, op elk moment, met of zonder kennisgeving.

5.8 Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun je je afmelding doorgeven via info@esculaap.nl.

6. Gebruik van het platform
6.1 Aanmerking om Esculaap te gebruiken
(Para)medici komen in aanmerking om het platform te gebruiken.

6.2 Beperkingen van gebruik
Het is een lid niet toegestaan ​​om de website en / of het platform te gebruiken:

  • Voor elk onwettig doel;
  • Voor elke directe of indirecte commerciële doeleinden;
  • Op welke manier dan ook resulterend in een verminderde functionaliteit van de website of een manier die schade kan toebrengen aan de functionaliteit van Esculaap;
  • Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of andere bestanden of software die schade toebrengen aan de functionaliteit van Esculaap en andere Leden;
  • Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal naar Esculaap dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend is voor de natuur of dat kan leiden tot irritatie, overlast of onnodige commotie;
  • “Scrapen”, “crawlen” of “spideren” van gegevens die beschikbaar zijn op Esculaap;
  • Op een manier die resulteert in een inbreuk op enig recht van een persoon of rechtspersoon.

7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Esculaap's Intellectuele eigendomsrechten
De Esculaap materialen, Esculaap handelsnamen en handelsmerken en alle onderdelen of elementen daarvan zijn uitsluitend en exclusief eigendom van - en worden beheerd door Esculaap. Elke commerciële of promotionele distributie, publicatie of exploitatie van de Esculaap materialen is ten strengste verboden, tenzij je hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Esculaap hebt ontvangen. Esculaap behoudt alle rechten op Esculaap materialen, handelsnamen en handelsmerken die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn benoemd.

7.2 Verboden om te downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar te maken
Het is uitdrukkelijk verboden om bestanden, software of materialen te kopiëren, wijzigen of openbaar te maken, inclusief de Esculaap materialen die beschikbaar zijn op de website.

7.3 Verboden om de broncode te kopiëren, aan te passen of te gebruiken
Het is verboden om de broncode van de website te wijzigen, om het te gebruiken als basis voor enig werk of om de broncode op enigerlei wijze te verkrijgen of te verkopen, te vestigen, in sublicentie te geven, over te dragen of enig recht op de informatie of broncode te vestigen.

8. Privacy
Esculaap neemt de privacy van haar leden zeer serieus. Esculaap's Privacybeleid wordt hierbij opgenomen in deze Voorwaarden. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door, aangezien dit van toepassing is op de verzameling, het gebruik, de verwerking en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens van Leden van Esculaap.

9. Aansprakelijkheid
De content van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Esculaap niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud ervan geen enkel recht worden ontleend. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Esculaap is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

10. Toepasselijk recht, forumkeuze, nietige en vernietigbare voorwaarden
10.1 Toepasselijk recht
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Forumkeuze
In het geval van een conflict tussen een Lid en Esculaap dat op geen enkele andere manier kan worden opgelost of beslecht, is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd om van het voornoemde conflict kennis te nemen.

10.3 Nietige of vernietbare bepaling
Als één of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

11. Vragen, klachten en feedback
We nemen jouw rechten en privacy zeer serieus en stellen het op prijs dat je de tijd hebt genomen om deze Voorwaarden te doorlopen. Als je vragen of feedback hebt, stuur ons dan een e-mail op info@esculaap.nl.

Laatste update: januari 2020