Volg ons op Instagram

PLAATS IN DE ORGANISATIE

Medisch specialisten dragen een eigen professionele verantwoordelijkheid voor hun beroepsuitoefening. Deze verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend binnen door het bestuur gestelde kaders. De onafhankelijkheid van de medisch specialist voor het professionele domein waarin hij/zij werkt binnen de BV Diabeter is vastgelegd in de eisen voor (her)registratie van de medisch specialist, de gedrags- en werkcodes van de KNMG, het vakgroepreglement Medische Staf en in het AMS contract/CAO dat medisch specialisten tekenen. De medisch specialist is daarmee eindverantwoordelijk voor het medisch handelen bij Diabeter. Zoals in wet en regelgeving uiteengezet kent Diabeter, net als andere zorginstellingen voor het medisch specialistisch bedrijf, een medische staf met eigen bestuur en verantwoordelijkheden. De medisch specialist is na aanname bij Diabeter q.q. lid van deze vakgroep.

DOEL VAN DE FUNCTIE

Diagnosticeren, behandelen en adviseren van patiënten en de coördinatie over de medische behandeling en alle andere verrichtingen van patiënten die daarmee samenhangen, alsmede het verrichten van evaluaties van het medisch handelen al dan niet in de vorm van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Toezien op het (laten) verrichten van onderzoek, diagnostiek en behandeling, alsmede het bijdragen aan de ontwikkeling van het medische specialisme en de eigen organisatie om binnen vigerende afspraken en binnen de vigerende professionele standaard, het goed functioneren van het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf te realiseren, zodat doeltreffende, doelmatige en patiëntgerichte zorg wordt verleend.

FUNCTIEPROFIEL MEDISCH SPECIALIST

Curatieve zorg

 • (Laten) diagnosticeren en/of behandelen en/ of adviseren over de behandeling van patiënten, gericht op totstandkoming en uitvoering van het (poli- en/of klinisch) behandelplan dan wel substitutiemogelijkheden, met inachtneming van (wettelijke) kaders en criteria voor het verlenen van doeltreffende, doelmatige, kwalitatief verantwoorde en patiëntgerichte zorg
 • Het onderhouden van een optimale arts-patiëntrelatie en daarmee de relaties met andere hulpverleners.
 • Stellen van prioriteiten binnen de werkzaamheden
 • Creëren en/of in standhouden van een goed behandelklimaat
 • (Mede) Zorg dragen voor de continuïteit van de diagnose, adviseringactiviteiten en behandelingsactiviteiten

Patiëntenvoorlichting en -begeleiding

 • (Laten) informeren dan wel het begeleiden van de patiënt en diens (wettelijke) vertegenwoordiger(s) conform de daartoe geldende wettelijke voorschriften over het onderzoek en/of behandelplan om hen een juist en adequaat beeld te geven van de aard en duur van de voorgestelde behandeling en de daaraan eventueel verbonden gevolgen

Geneeskundig onderzoek en behandeling

 • Afstemmen en coördineren van (multidisciplinaire) vormen van zorg die door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verstrekt en complementair zijn aan de gegeven en/of te geven behandeling(en) om op basis van het verstrekken van informatie, advisering, afspraken en/of protocollen tot afstemming en integratie van behandelingsvormen te komen, zowel voor individuele patiënten als voor patiëntencategorieën. Mede hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht behandelingsproces, dat behandeling van patiënten bevordert dan wel een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven patiënten en diens naasten.

Documentatie

 • Registreren van alle handelingen in de praktijkvoering die van invloed zijn op het behandelproces van de patiënt, de bedrijfsvoering van de organisatie en de verantwoording daarover binnen de eisen die de organisatie en derden daaraan stellen om een administratie aan te houden. Binnen Diabeter betreft dat Vcare, het elektronisch ziekte-managementprogramma dat de primaire bron van medische informatie/dossier is.

Relatiebeheer

 • Waar de verantwoordelijkheid rond public affairs/ externe relaties rond de positie en het positioneren van Diabeter bij de Raad van Bestuur ligt, geldt voor de specialisten dat ze een relatienetwerk opbouwen en onderhouden van zorgverleners zowel binnen als buiten de organisatie (met onder andere verwijzers, ziekenhuizen, gespecialiseerde centra en verpleeghuizen) om zo de voorwaarden te scheppen voor effectieve behandeling, eventuele (door)verwijzing en samenwerking.

Beleid- en organisatieontwikkeling

 • Vanuit een integrale (medisch specialistische) invalshoek leveren van een structurele bijdrage aan de ontwikkeling van de zorgverlening en de organisatie door participatie in commissies, project-/werkgroepen en geïnstitutionaliseerde besluitvormingsorganen (o.a. medische staf) als deel van de reguliere planning- en control cyclus, om daarmee op basis en ten behoeve van het organisatiebeleid (het beleidsplan, waar onder de medisch beleidsplan(nen)) en bestaande financiële kaders, een inhoudelijke dan wel procedurele bijdrage te leveren aan ontwikkeling en implementatie van het medische beleid, het zorgbeleid en het kwaliteitsbeleid (o.a. protocollen, vak- en organisatieaspecten, producten/diensten)
 • Deelnemen aan kwaliteits- en accreditatietrajecten

Professionele ontwikkeling

 • Diabeter kent een medische staf waar alle medisch specialisten lid van zijn. De medische staf en het reglement geven doelen aan voor de professionele ontwikkeling. Bijblijven bij de 'state of the art' in het medische specialisme door het bijhouden van ontwikkelingen en vaardigheden, uitgaande van de eisen die de organisatie en het medische specialisme stellen aan een doeltreffende, doelmatige, kwalitatief verantwoorde en patiëntgerichte zorg, zodat in de beroepsuitoefening sprake is van integratie van actuele technieken, vaardigheden en methoden in relatie tot de patiëntgerichte zorg
 • Initiërende activiteiten in het kader van het medische specialisme, het participeren in onderzoek in het kader van projecten in regionaal, landelijk en/of universitair verband, het verlenen van landelijk en regionaal advies en bijstand aan vakgenoten door middel van lezingen en publicaties alsmede door deelname aan organen/colleges en commissies, kunnen in overleg met de werkgever deel uitmaken van de functie, een en ander binnen de mogelijkheden van de organisatie en de overeengekomen arbeidsvoorwaarden

Opleiding

 • Bijdragen aan de professionele ontwikkeling van anderen (onder andere coassistenten, assistent geneeskundigen (niet) in opleiding, verpleegkundigen, medisch hulppersoneel en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg), binnen de mogelijkheden van de organisatie en conform de 'state of the art' betreffende het medische specialisme alsmede de overeengekomen arbeidsvoorwaarden.
 • Geven van aanwijzingen aan behandelaars, beroepsbeoefenaren en medewerkers in de gezondheidszorg. In dit kader zorg dragen voor schriftelijke instructies en/of protocollen. De eigen opleiding dient vormgegeven te worden binnen de kaders van de specialisten registratiecommissie en beroepsgroep.

Specifieke bevoegdheden binnen de functie (land specifiek)

Nederland

De bevoegdheden van de medisch specialist werkzaam bij Diabeter zijn vastgelegd binnen de kaders van de beroepsgroep en de wet BIG. Er is een medische staf bij Diabeter die rechtstreeks aan de Raad van Bestuur (RvB) rapporteert en alle medisch specialistische issues beheert en bespreekt. Alle specialisten zijn lid van deze medische staf. De medische staf kent een op het FMS-format gebaseerd medische staf reglement. De staf gebruikt een systeem om het individueel functioneren van medisch specialisten te toetsen (IFMS) en rapporteert op de hierbij vereiste wijze naar Raad van Bestuur.

Voor de functie van specialist bij Diabeter zijn momenteel twee geregistreerde beroepsgroepen aanwezig:

 • Kinderarts, evt. met de aantekening endocrinoloog
 • Internist, evt. met de aantekening endocrinoloog

De beroepsgroep van beide specialisten (resp. NVK en NIV) hebben de erkenning en bevoegdheden vastgelegd (6008) binnen de KNMG in de registratiecommissie geneeskundige specialisten (RSG, voorheen SRC). De RSG rapporteert bij registratie en herregistratie aan het BIG-register.

VEREISTEN VOOR DEZE FUNCTIE

Opleiding

 • WO diploma geneeskunde, bij voorkeur de specialistische vervolgopleiding kinderarts (endocrinoloog) of internist (endocrinoloog). Bij opleiding in het buitenland gelden de voor buitenlandse artsen noodzakelijke herregistratie-eisen.
 • Naast ervaring (met name met chronische aandoeningen) geldt een subspecialisatie als een pre, net als ervaring en promotie op een wetenschappelijk onderzoek. 

Kennis/ ervaring

 • Relevante werkervaring bij voorkeur in de diabeteszorg
 • Bereidheid te participeren in wetenschappelijk onderzoek

Competencies / skills

Communicatief, sociale en didactische vaardigheden, proactief, resultaatgerichte houding, flexibel, coachend en adviserend vermogen, creatief en expertise

INTERESSE?

Solliciteer dan nu via de "solliciteer" button!

ALGEMENE OPMERKINGEN (REGELGEVING) LAND SPECIFIEK

Nederland

 • De medisch specialisten werken onder afspraken die zijn opgesteld door de Federatie van Medisch Specialisten. Hieronder vallen een professioneel statuut (6003) en een regeling AMS (6004), en een medische staf reglement (5302) is hiervan afgeleid
 • De medische staf kent een beoordelingssysteem dat in 2015 werd gestart volgens het IFMS model als hierin vermeld (individueel functioneren medisch specialist: 6007)

Directe werkgever

Is dit een job voor jou?

Solliciteer op de website van de werkgever
Externe sollicitatiepagina